ANBI Diaconie Rossum Hurwenen

ANBI over het jaar 2016

RSIN nummer 82 414 2998

3. CONTACTGEGEVENS:

Adressering:

College van Diakenen Prot. Gemeente
te Rossum - Hurwenen
De Fazant 9
5328 GV ROSSUM GLD
tel.nr. 0418 - 66 18 48

Rekeningnummer: NL11RABO 0374 304 718
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Rossum-Hurwenen

4.BESTUURSSAMENSTELLING COLLEGE:

Voorzitter/secretaris               100%
Penningmeester                       50%
Algemeen lid                            50%

Taakdragers:

Administrateur Diaconie                                       1 persoon
Project Colombia kinderen in de knel            1 persoon
Algemeen                                                                     1 persoon

5.BELEIDSPLAN en DOELSTELLING:  (zie beleidsplan 2012 -2016)

Het diaconaat van de gemeente heeft een specifieke functie, n.l. Het opkomen voor en omzien naar de behoeftige medemens. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn DE kernwoorden.

Beleidsvoornemens:   (zie beleidsplan punt 4.2.4)

1) activiteiten m.b.t. de eredienst, specifieke taken continueren en diverse taken laten

uitvoeren door vrijwilligers en taakdragers.

2) Samenwerken met de burgelijke gemeente, in het kader van de WMO (noodhulp)

3) Het diaconale project blijven promoten en steunen

Het huidige project voor de jaren 2016 t/m 2018 is Colombia kinderen in de knel

Dit is een gezamenlijk project met Heerewaarden en Kerkdriel. (projectnummer van Kerk in Actie K 00500)

4) Inventariseren van en helpen bij zorgsituaties

5) Diaconale collecten bestemmen voor kinderen, die in de knel zitten  en mensen in probleem situaties.(ver weg en dichtbij)

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk via www.pkn.nl.

6) VERSLAG van de UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN (in hoofdlijnen):

a) geldelijke ondersteuning project Colombia kinderen in de knel.

b) collecten t.b.v diverse activiteiten/projecten volgens het collecteplan/rooster  van Kerk in Actie

c) ondersteuning Voedselbank Zaltbommel d.m.v. het verzamelen van DE-punten voor gratis pakken koffie.(dit was het afgelopen jaar een groot succes).
Regelmatig inzamelen van voedselpakketten t.b.v de voedselbank en DORCAS
Regionale collecte voor de Stichting van de Voedselbank
Organiseren en ondersteunen HVD-soosactviteitenrn HVD bezoekwerk.
Attenties met pinksteren en kerst voor 80 +, vluchtelingenwerk, e.d.

7. Exploitatie JAARREKENING 2016

Bewust is er voor gekozen om wat meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dit omdat een diaconie niet wordt geacht “op te potten” maar het geld,en zeer zorgvuldig langzaam wat in te teren.

Criteria:

Voordat we overgaan tot ondersteuning willen we graag een positief antwoord hebben
op de volgende vragen:
Is het geld echt nodig?
Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht?
Past het in ons uitgavenpatroon?
Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming?
Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente?
Kan men rekening en verantwoording afleggen?

Adres Maasdijk 14 5328 BG Rossum email info@2sg.nl