ANBI Diaconie

RSIN/ANBI Fiscaal nummer voor giften in 2017 gemaakt:  nummer 82 414 2998

RSIN/ANBI Fiscaal nummer, nieuw nummer voor giften in 2018 vanaf de fusie: 82 564 6406

 

1. CONTACTGEGEVENS:

Adressering:

College van Diakenen van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen
Oude Kruisstraat 2
5328 AD ROSSUM GLD

Rekeningnummer: NL11RABO 0374 304 718
t.n.v. Diaconie PROT. TWEESTROMENGEM. Rossum-Heerewaarden-Hurwenen

2. SAMENSTELLING COLLEGE:

Voorzitter:                 Dhr. G. Amsing
Secretaris:                Mw. W. C. van Boxel
Penningmeester:  Dhr. W. P. de Vries
Algemeen lid:         Mw. J. W. van der Sluijs      

3. DOELSTELLING en BELEIDSVOORNEMENS : 

Het diaconaat van de gemeente heeft een specifieke functie, n.l. het opkomen voor en omzien naar de behoeftige medemens. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn DE kernwoorden.

Beleidsvoornemens:  

  • Gemeenteleden blijven aanspreken om alert te blijven op lokale armoedesituaties en om die te melden bij de diaconie
  • Samenwerken met de burgelijke gemeente (in het kader van de WMO), sociale dienst en organisaties zoals Vluchtelingenwerk en de Voedselbank Bommelerwaard
  • Diaconale projecten promoten en steunen (o.a. Colombia en Lebone)

4. Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2017

Diaconie        Rossum-Hurwenen                             Heerewaarden

Baten:                    7421                                                               15.780

Lasten:                  8549                                                             19.799

Resultaat:           -1128                                                               - 4.019