Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief 14 januari 2021

Keerpunt
De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’ 
Zo begint het twaalfde hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis. En even verder lees je: Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. 
De woorden die Abram hoorde, werden een keerpunt in zijn leven. (Later zal Abrams naam door God worden veranderd in Abraham.) In de Bijbel komen we veel personen tegen die een keerpunt in het leven ervaren. En zelf maak je dat soms ook mee in je eigen leven, een keerpunt. 
Op 6 januari zagen we de schokkende beelden van de bestorming van het Capitool, voor velen het hart van de Amerikaanse democratie. Een keerpunt.
Dezelfde dag werd in Veghel de eerste prik gezet met het coronavaccin. Prachtig nieuws, het vaccin waar zo hard aan is gewerkt en waar zoveel voor is gebeden. Een keerpunt.
Dit zijn twee grote gebeurtenissen. Een keerpunt is soms een grote gebeurtenis die veel media-aandacht krijgt. Een keerpunt kan evengoed een grote gebeurtenis zijn in een persoonlijk leven, zonder aandacht van anderen. Een gebeurtenis die alléén wordt beleefd of slechts met enkele anderen. 
Het is mooi als je een keerpunt in je leven ervaart. Ik hoop dan wel dat het een keerpunt is ten goede. Dat het je wat mag opleveren. Dat je er ‘rijker’ van wordt. 
Ook een tegenslag kan een keerpunt worden. 
Zal deze corona-crisis een keerpunt voor ons worden? Waar we als gemeenschap uiteindelijk ‘rijker’ van worden?
Iedere dag kan een keerpunt zijn.
Wanneer we ons keren naar elkaar en naar God, naar Jezus. Zoals Abram die luisterde naar God én op weg ging. Niet alleen hij werd gezegend, ook zijn nageslacht. 
We wensen elkaar en een ieder toe dat we dat mogen ervaren: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet, pastor Rik Gorter en ds Lia Davidse.

Pastoraal werker en bezoekwerk
Rik Gorter, onze nieuwe pastoraal werker,  is per 1 januari in onze gemeente begonnen. Zijn werkdagen zijn in principe maandag en dinsdag. De verdeling van adressen in onze gemeente is als volgt:

Rossum – Rik Gorter.

Heerewaarden, Hurwenen en buitengebieden – Lia Davidse.

Vaste Burcht en Groene Linden – Rik Gorter en Lia Davidse.

N.B. tijdens de lockdown zijn we voorzichtig met bezoekwerk. Dit geldt ook voor de ouderlingen. We zullen meer telefoneren dan gebruikelijk. Bel of mail ons gerust als u een afspraak wilt maken. 

Trijnie Amsing, 06-54252324, t.kieffer@kpnmail.nl

Bea Flierman,  06-46637597, beaflierman@gmail.com

Rik Gorter,  06-30919525,  rik.gorter@online.nl,  

Lia Davidse,  0418 648962, cadavidse@hetnet.nl

Kerkdiensten online
Voorlopig zullen al onze kerkdiensten alleen online worden gehouden. Een kleine bezetting van medewerkers verzorgen de dienst vanuit het kerkgebouw in  Rossum. Kijkt u dus op   www.Kerkdienstgemist.nl    –  Gelderland  – Rossum. 
Wanneer de tijden gunstiger zijn en het corona-virus meer onder controle is hopen we weer met een grotere groep kerkgangers bij elkaar te kunnen komen. Dan willen we ook weer avondmaal vieren. Gelukkig mogen we uitzien naar dat perspectief!  Tot die tijd wordt van ons allen gevraagd om elkaar in het oog te houden. Ook al kunnen we elkaar nu niet fysiek ontmoeten, we blijven als gemeente van Christus met elkaar verbonden. 

Avondmaal
Op de fysieke viering van het avondmaal in de kerk moeten we nog een poosje wachten. Het kan echter zo zijn dat u graag thuis avondmaal wil vieren. Voorganger en diaken/ ouderling zijn daar zeker toe bereid. Schroomt u niet dit aan te geven. U kunt bellen met Trijnie Amsing, Bea Flierman of ds. Lia Davidse.  

Oecumenisch Avondgebed 
Het Oecumenisch Avondgebed zal dit jaar via Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden vanuit de kerk in Rossum. Op 24 februari, 3, 10 en 24 maart kunt u deze korte gebedsdienst meemaken van 19.00 – 19.30 uur.  Ook is het mogelijk dit later terug te luisteren. 

Afscheid uitgesteld 
Begin januari stond het afscheid van ds. Arie de Boer als bijstand in het pastoraat en van Annie van Meurs als ouderling-kerkrentmeester gepland. Vanwege de corona-maatregelen is dit uitgesteld tot een nader te bepalen datum. NB ds. Arie de Boer blijven we graag ontvangen als gastpredikant in onze kerkdiensten. 

Gemeenteavond en andere bijeenkomsten
Voorlopig is de gemeenteavond uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 
Andere bijeenkomsten zoals vergaderingen en gesprekskringen vinden zoveel mogelijk online plaats of worden uitgesteld. 

Kerkrentmeester
We blijven op zoek naar een nieuwe ouderling-kerkrentmeester voor onze gemeente. Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter van de kerkenraad:
Bea Flierman,  06-46637597. 

Kerkbalans 
Bij deze brief ontvangt u de jaarlijkse oproep voor de actie Kerkbalans. Kerkzijn heeft alles te maken met geloven in Gods aanwezigheid en met betrokken zijn op elkaar en de mensen om je heen. Geloven heeft ook een zeer concrete kant. Juist in deze tijd van verwarring, onzekerheid en op jezelf teruggeworpen worden kunnen we de waarde van het evangelie en van kerk-zijn ervaren.  De kerk, dat zijn niet ouderlingen, diakenen en voorgangers, maar de kerk dat zijn we allereerst zelf!    Helpt u ook dit jaar weer mee de kerk gestalte te geven? 

Bij deze bevelen wij de actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Tot slot
We leven in spannende en onzekere tijden. Juist nu komt het erop aan om koers te blijven houden en te blijven vertrouwen. Daarom twee gedichten als afsluiting van deze Nieuwsbrief. 

Met hartelijke groet,  Trijnie Amsing en Lia Davidse. 

Bij de Regenboog
In de stralen van de zon 
Staat daar Gods regenboog
Als taal en teken van trouw en hoop.

Belofte
God heeft beloofd ik zal jou nooit in de steek laten
God geeft jou voor elke storm een regenboog
Voor elke traan een glimlach
Voor elk verdriet een belofte
Voor moeilijke tijden een zegen
Voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen
Voor elke zucht een prachtig lied
Voor ieder gebed een antwoord
                                              Ierse zegen

Nieuwsbrief december 2020

Hopen en verwachten
‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft’.
Dit gebed is een bede en tegelijkertijd een uiting van geloofsvertrouwen. Het wordt gezongen in het Kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’ van Marijke de Bruijne.
Ik vind het een prachtige acclamatie. Want juist nu is er zo’n enorme behoefte aan
hoop en perspectief.
Kerstmis vertelt ons dat God deze wereld niet loslaat. Ook al zijn de tijden moeilijk en duister, Hij is aanwezig. Er wordt een Kind geboren. Jezus komt ter wereld in een stal, ver weg van de grote mensenmassa’s, ver verwijderd van de paleizen van waaruit de machtigen der aarde regeren. Slechts een paar herders merken zijn geboorte op. Ze zijn geraakt door een bijzonder licht. Herders stonden niet hoog in aanzien, vaak werden ze genegeerd,
geminacht. Toch zijn zij degenen aan wie God zijn liefdevolle blik toont: wie je ook bent, jij doet ertoe!
Kerstmis betekent voor mij: God is aanwezig, maar op een andere manier dan wij denken. God laat zich vaak niet zien zoals wij dat graag willen. Hij regelt niet eventjes een einde aan een oorlog of aan een ziekte of aan een pandemie. Hij vraagt of wij onszelf naar Hem toe keren. Dat wij onze agenda’s loslaten en ons toevertrouwen aan Hem.
Het blijkt voor herders makkelijker om deze stap te nemen dan voor koningen. Onze tijd zouden we zo kunnen zien: als een uitnodiging om onze eigen koninkrijkjes op te geven en om ons te keren naar onze Schepper.
Dat is het wonderlijke: juist in deze erkenning en omkering schuilt hoop en vreugde. Want alleen zo kan Gods licht bij ons binnenkomen. Wanneer wijzelf daarvoor openstaan.
Er staat niet beschreven wat de herders precies doen wanneer ze in de stal komen. Ik stel me voor dat ze vol ontzag knielen voor het Kind in de kribbe. Gods goedheid en genade heeft zich aan hen geopenbaard. Als totaal nieuwe mensen en vol vreugde keren ze terug naar hun schapen. Hun leven heeft een nieuw perspectief gekregen, heel anders dan ze dachten: ook al is hun bestaan vaak zwaar en rauw, God is nabij.
Dat deze hoop en dit vertrouwen ook ons allen moed en kracht mag geven.
ds. Lia Davidse.

Nieuwe kerkelijk werker stelt zich voor
Graag stel ik, Rik Gorter, mij aan u voor als de nieuwe pastoraal werker van de Tweestromengemeente.
Ik ben getrouwd met Inge en wij hebben twee dochters Jorinke enTamara. Wij wonen in Woerden.
Op mijn 46 ste ben ik Theologie gaan studeren en in augustus 2017 heb ik mijn studie afgerond aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
In Woerden ben ik drie jaar werkzaam geweest als pastoraal werker. Tot mijn 46 ste heb ik gewerkt in de financiële dienstverlening. De keuze om te veranderen van werk is mij erg goed bevallen. Ik geniet van het werk in de gemeente. Een gedeelte van een  geloofsbelijdenis die ik al lang koester, verwoordt het werk in de gemeente voor mij zo: ‘Ik
geloof. Ik hoop. Ik verwacht. Een gemeenschap samen onderweg. Ik geloof in het leven, in een bestaan van God gekregen waarin we samen zoeken, samen tasten, samen delen en samen bouwen.’
Ik zie er naar uit om op 1 januari aanstaande aan het werk te gaan en u te ontmoeten.
Heel graag tot ziens.
Rik Gorter

Afscheid van ds. Arie de Boer
Eind december komt er een einde aan mijn werk als pastor ter ondersteuning van collega Lia Davidse. De afspraak met de kerkenraad was dat ik tot 1 oktober 2019 pastoraal actief zou zijn.
Maar diverse sollicitatieronden van gegadigden voor de functie van kerkelijk medewerker hadden niet het gewenste resultaat. In augustus vorig jaar werd ik door de PKN-gemeente te Blaricum benaderd om te fungeren als bijstand in het pastoraat vanwege het vertrek van de predikant daar. Ik kende de gemeente Blaricum goed omdat ik er eerder in een turbulente periode 3 jaar had gewerkt.
Omdat er in de Tweestromengemeente nog geen nieuwe kerkelijk werker kon worden aangesteld werd ik door de kerkenraad verzocht toch nog vanaf 1 oktober minimaal actief te blijven t.b.v. de meest dringende pastorale kwesties in mijn deel van de gemeente,
Hurwenen en de helft van Rossum.
Nu is het dan zover. In de dienst van 3 januari 2021 neem ik afscheid van u. Per 1 januari zal dhr. Rik Gorter aan de slag gaan als kerkelijk medewerker.
Ik kijk terug met een gevoel van weemoed. Ik heb met heel veel plezier gewerkt en velen van u ontmoet in toch op 3 maanden na bijna 2 jaar. Zonder uitzondering (!) ben ik werkelijk overal even hartelijk ontvangen en heb heel veel narigheid maar ook vreugde met u gedeeld! Heerlijk was het om vanaf station Zaltbommel naar Hurwenen en Rossum te fietsen op weg naar mijn pastorale afspraken.
Heel naar was dit coronajaar! Een tijdlang kwamen Lia Davidse en ik helemaal niet op bezoek. Wel was er een tijdlang heel veel telefonisch contact. Dat is mij meegevallen, maar het bleef een armoedig surrogaat van in persoon op bezoek komen!
Lieve allemaal, het ga u goed. Met het plezier van bekenden die elkaar weer zien, zie ik u graag in 2021 terug als gast-voorganger in de kerkdiensten.
God zegene u allen, zeer gewaardeerde collega Lia Davidse, Rik Gorter en Tweestromengemeente Rossum, Heerewaarden en Hurwenen
ds. Arie de Boer

Kerkenraadswisselingen
Per 1 januari 2021 zal Annie van Meurs afscheid nemen van de kerkenraad. Zij treedt dan terug als ouderling- kerkrentmeester.
Annie heeft een lange staat van dienst in de kerk van Heerewaarden. Het begon met 19 jaar zondagsschool. Daarna waszij 15 jaar ouderling-kerkvoogd, vervolgens 3 jaar taakdrager bij de kerkvoogdij, en tenslotte 12, 5 jaar ouderling-kerkrentmeester.
In het Klankbord van december kunt u een interview met Annie lezen.
Het moge duidelijk zijn dat we ontzettend veel aan Annie te danken hebben: een hardwerkend en zéér betrokken kerkenraadslid!
Johan van der Burgh stelt zich beschikbaar om de plaats in de kerkenraad van Annie over te nemen. Hierdoor is de verbinding van de kerkrentmeesters met de kerkenraad gewaarborgd.
Het geeft echter een dubbel gevoel. Allereerst zijn we heel dankbaar dat Johan deze taak op zich wil nemen, maar tegelijkertijd zijn we bezorgd omdat er geen jongere mensen beschikbaar waren.
We hopen dat Johan zijn taak als ouderling-kerkrentmeester in de toekomst aan een jonger gemeentelid kan overdragen.

Kerkdiensten in december
– 6 december, tweede zondag van Advent, in Rossum,
Voorganger mw. Dineke van Oort.
– 13 december, derde zondag van Advent, in Rossum,
Voorganger ds. Lia Davidse
– 20 december, vierde zondag van Advent, in Rossum,
Voorganger ds. Dick de Jong.

Diensten rond Kerstmis
Vanwege alle voorschriften rondom het corona-virus zijn er dit jaar aangepaste kerkdiensten:
– Kinderkerstfeest 23 december 18.30 uur, Rossum
Alle kinderen zijn welkom, tevens maximaal 30 volwassenen
Let op! Opgave met vermelding van naam, leeftijd, telefoonnummer tot
uiterlijk 21 december via pieter_tinie@hotmail.com.

– 24/12 Kerstavond in Heerewaarden, 19.30 uur,
Voorganger ds. Lia Davidse, organist Hans Vuijk.
– 24/12 Kerstavond in Rossum, 22.00 uur,
Voorganger ds. Lia Davidse, muziek Reinart Bragt c.s.
– 25/12 Kerstmorgen in Rossum, 10.00 uur,
Voorganger ds. Lia Davidse, organist Jos Wielakker.

NB De vieringen van Kerstavond en Kerstmorgen hebben alle dezelfde inhoud.
Ook hier is het nodig om u van tevoren op te geven, mede gezien het toegestane aantal volwassenen.
Voor het bijwonen van deze diensten kunt u zich aanmelden vanaf 18 december tot uiterlijk 23 december bij Ruud v.d. Wijngaard, Telefoon: 04 18-663595. e-mail ruudwijn@planet.nl.

De kerkdiensten op 24 december in Heerewaarden en op 24 en 25 december in Rossum zijn ‘life’ te volgen (en terug te luisteren) via kerkdienstgemist-Rossum of Kerkdienstgemist-Heerewaarden (alleen geluid).
De dienst van Kerstmorgen zal bovendien rechtstreeks te volgen zijn via de Facebook pagina ‘Kerkmensen van Hurwenen, Rossum en Heerewaarden’, (beeld en geluid).
Op de website van de kerk www. 2sg.nl  kunt u de laatst geldende regels van het RIVM vinden.

– Zondag 27 december, dienst in Rossum,
Voorganger ds. Gepke Kerssen.
– Oudjaarsavond 31 december, 19.00 uur, dienst in Rossum,
voorganger ds. Lia Davidse.

– Zondag 3 januari in Heerewaarden, 
Voorganger ds Lia Davidse.
Afscheid ds. Arie de Boer als tijdelijke pastor en afscheid Annie van
Meurs als ouderling-kerkrentmeester.

Kerstliederen op trompet bij de Vaste Burcht
Op Eerste Kerstdag 25 december zullen er in de tuin van de Vaste Burcht,
Eigenwaard en Groene Linden bekende kerstliederen worden gespeeld door
Janda Bouman en Adrie van Sonsbeek.

Tot slot
De maand december, een maand van feesten en gezelligheid, van lichtjes in het donker. Dit jaar is december anders gekleurd. Het zal rustiger zijn, we vieren de feesten in kleine kring, misschien wat saaier, stiller. Het coronavirus is nog onder ons. Meer dan andere jaren worden we op onszelf teruggeworpen. Het meest wezenlijke van Kerstmis blijft echter hetzelfde: het licht van God, waarop we hopen. Dat licht is nooit weg, ook al zien we het niet. Dat mogen we ondanks alles blijven vieren. Gods Zoon die naar ons toekwam om ons de ogen te openen voor Gods kracht en nabijheid. Die ons zo nieuwe hoop en nieuw perspectief bood.
Het wonderlijke is dat wij dat het meeste gewaarworden wanneer we onze blik niet voortdurend richten op onszelf, maar juist die blik keren naar de Ander.

De weg
De weg die we willen tonen
zal ons thuisbrengen.
De hoop die we geven,
zal ons vertrouwen vergroten.
De dank die we betuigen,
zal onze vreugde zijn.
De pijn die we verzachten,
zal ons genezing brengen.
De hand die we reiken,
zal ons rechthouden.
De bloem die we aanbieden,
zal ons leven kleur geven.
De vriendschap die we geven,
zal vriendschap ontmoeten.
Het voedsel dat we delen,
zal ons in leven houden.
De schuld die we vergeven,
zal ons hart bevrijden.
De waardering die we uitspreken,
zal ons leven verblijden.
De mildheid waarmee we oordelen,
zal ons leven verzachten.
De tevredenheid die we laten blijken,
zal onze levenshouding veranderen.
                                            Tekst Frans Weerts