Nieuwsbrieven

Verspreiding van de nieuwsbrief op papier
De nieuwsbrieven in corona-tijd worden bezorgd bij alle leden van onze gemeente die meedoen aan de Actie Kerkbalans en/of aan de Solidariteitskas.

 

Nieuwsbrief nr 8, 26 juni 2020

De ‘weg’ van de liefde
Over de liefde wordt veel gedroomd, gedacht, verlangd. Het bijbelse begrip liefde (agape) is wezenlijk iets anders. Je daarmee inlaten is een spannend avontuur.
Paulus noemt ‘liefhebben’ een weg om te gaan, een weg die ‘omhoog’ voert (1 Kor 12, 31). Het is zelfs een weg die hoger voert dan alle andere wegen. Liefhebben is zelfs de hoogste
weg om te gaan.
Dat is beeldspraak om aan te geven dat jedan met God te maken hebt. Liefhebben is in de bijbel meer dan een hoog zedelijk ideaal. Liefhebben is leven vanuit Gods werkelijkheid.
Het is ook geen vermoeiende bezigheid, wel de belangrijkste keuze die je kunt maken in je leven. Die keuze is altijd hetzelfde: Alle dingen, alle zaken en bovenal alle mensen inclusief jezelf willen zien met de ogen van God!
Elke afwijkende keuze is van minder kwaliteit dan de keuze om liefte hebben. En dat is een zaak van leven in contact met God en van God ontvangen: Heer, geef dat ik zie wat liefdevol is in de ontmoeting met die mens op mijn pad.
Ik lees in de brief van Paulus aan de Filippenzen: ik bid dat uw liefde blijft groeien
door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aan komt (Fil.1,9-10), in ons eigen leven en dat van onze medemens, voeg ik toe aan het gebed.
Onze levens kunnen ongemerkt of toch bewust gekozen vol lopen met waarop het níet aankomt.
De WEG van God, de hoge alomvattende weg, die goddelijke, koninklijke weg, met kleine letters geschreven, want wij zijn God niet, mogen wij met Hem gaan.
Dan gebeurt er van alles.
Wij zullen groeien in hoop, geloof en verdraagzaamheid. En we zullen merken dat wij dat geloof en die hoop ook plaatsvervangend hebben vóór anderen die dat verloren hebben.
De ander liefhebben betekent dat je altijd bereid bent het beste van de ander te denken, klaar staat om te vergeven, bereid het beste voor en met de ander te zoeken.
Dan kun je verder met elkaar!
Je hebt het niet nodig iemand pijn te doen en als jij wordt gekwetst kun je het bij de ander laten in plaats van in de reactie te schieten.
Dán is het niet moeilijk om te vergeven!
Wat liefdevol is moet altijd opnieuw worden gezocht als een weg die niet vanzelfsprekend voor de hand ligt.
Maar deze hoogste alomvattende weg is de moeite waard en het mooiste dat bestaat!
Later (1 Kor 13, 12) zullen wij in Gods nabijheid zien hoe wij zelf door Gods liefde zijn gekend en gezien en dat zal een ongekende vreugde zijn!
Arie de Boer

Hieronder volgen een aantal mededelingen

Kerkdiensten
Vanaf zondag 5 juli willen we weer als gemeente samenkomen voor de zondagse kerkdienst. Het is fijn dat we na zo’n lange tijd weer bij elkaar kunnen komen.
We weten echter dat de onbekommerdheid van voorheen er nog niet is: het aantal
mensen dat we voor een samenkomst mogen ontvangen in onze gebouwen is beperkt.
We zijn aan strikte regels gebonden.
[nota bene: U moet zich aanmelden! Zie in het volgende stukje hieronder hoe dat moet.]Hieronder kunt u lezen welke regels de corona-werkgroep voor onze diensten heeft opgesteld.
Het is duidelijk dat wij ons zullen moeten aanpassen aan de nieuwe situatie en dat onze diensten de komende tijd wat anders ingevuld zullen worden dan we gewend zijn.
Geen gemeentezang, wel voordragen van een lied, een psalm lezen in wisselspraak,
een kaars aansteken, stilte, extra orgelspel enzovoorts.
Het wezen van een kerkdienst blijft echter gelijk:
we komen samen om God te ontmoeten, om Hem te danken en te eren en te luisteren naar zijn Woord.
Je kunt ook zeggen: we komen samen om Gods liefde voor ons allen en voor deze wereld te
vieren en om zelf omgevormd te worden zodat we deze liefde door kunnen geven.
Sommige mensen laten weten dat ze voorlopig nog niet naar de kerk zullen komen, ieder om eigen redenen. We willen elkaar daarin respecteren.
Voor de duidelijkheid wordt nog eens vermeld: de diensten blijven ook in de toekomst te
beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Zo hopen we dat onze kerkdiensten ons allen goed mogen doen!

Vanuit de corona-werkgroep:
Zoals bekend willen wij op 5 juli weer live een kerkdienst houden.
Uiteraard moeten we aan diverse voorwaarden voldoen.
Wij volgen in deze de richtlijnen vanuit de PKN en het RIVM.
Hier hoort een aanmeldingsplicht bij.
Maximaal kunnen wij in de kerk aan de Maasdijk 30 eenheden (een eenheid is
een alleenstaande, een echtpaar of een gezin) plaatsen.
Aanmelden kunt u per email of telefonisch doen bij Ruud v.d. Wijngaard
– tel.nr 06-81212179,  emailadres: ruudwijn@planet.nl 
Opgeven uiterlijk zaterdag tot 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.
Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaatsen zijn dan hanteren wij de regel: wie het eerst komt, het eerst maalt.
U moet erop rekenen dat u niet op uw “eigen” plaats kunt zitten. De aanwezige coördinatoren wijzen u een zitplaats. Als u daar moeite mee hebt, dan adviseren wij u de dienst thuis te beluisteren (via kerkdienstgemist.nl).
Zoals bekend mag er tijdens de dienst niet gezongen worden.
Aan de ingang van de kerk zullen ook vragen worden gesteld omtrent uw gezondheid.
Na de dienst vertrekken we meteen uit de kerk, in de door één
van de coördinatoren aangegeven volgorde.
Er wordt geen koffiegedronken en evenmin in de kerk nagepraat. Als we buiten napraten, houden we daarbij tenminste 1,5 meter afstand.
Bij de uitgang van de kerk heeft u gelegenheid uw gaven in de daarvoor bestemde vazen te doen.
Voor wat betreft de gezamenlijke diensten met Kerkdriel is in goed overleg besloten om tijdens de coronacrisis de gezamenlijke diensten op te schorten.

Open kerk in de kerk van Rossum
Gedurende de maanden juli en augustus is de kerk aan de Maasdijk [op zondagen] van 13.30 – 15.30 uur opengesteld voor bezoekers.
Uiteraard gelden ook hierbij de regels van het RIVM.
Mensen zijn dus welkom om de kerk te bekijken en ook voor een praatje of voor het aansteken van een kaarsje.
Diverse gastvrouwen en -heren uit onze gemeente zullen hen verwelkomen.

Gespreksboom
Vanaf 5 juli zal er op het liturgisch centrum een ‘gespreksboom’ zijn. Het doel ervan is dat zowel kerkgangers als bezoekers contact met elkaar kunnen hebben.
Er liggen kaartjes bij de boom waar u wat op kunt schrijven. Aan de ene kant: Wat mis je in deze periode? Aan de andere kant: Wat maakt je in deze periode dankbaar?
Zo krijgt ieder de gelegenheid om zorgen van zich af te schrijven en mooie dingen te delen. Ook al blijft er afstand, toch kunnen we elkaar bemoedigen en inspireren.
De vierarmige kandelaar op het liturgisch centrum zal worden uitgebreid met een aantal ‘takken’, zodat er ruimte voldoende is om uw kaartje op te hangen!

Nieuwsbrief
Deze uitgave van de Nieuwsbrief is voorlopig de laatste. Voor nieuws en informatie verwijzen we u naar de website van onze kerk www.2sg.nl en naar het Kerkennieuws.
In september zullen we de afgelopen tijd evalueren en opnieuw bekijken of we met een Nieuwsbrief door willen en kunnen gaan.
Voor nu bedanken we alle vrijwilligers die de druk en verspreiding van deze Nieuwsbrief mogelijk hebben gemaakt.
Dank voor jullie tijd en inzet!

Tot slot
De zomer is inmiddels begonnen. We willen ieder die dit leest een goede zomertijd wensen, thuis of op vakantie.
Laten we blijven omzien naar elkaar, in het bijzonder naar degenen die het het hardst nodig hebben.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Nieuwe Liedboek 416

Nieuwsbrief nr 7, 11 juni 2020

Gemankeerd
Na de intensieve lockdown is het ‘normale’ leven weer op gang gekomen. Maar we zijn het erover eens: dit is niet wat wij onder ‘normaal’ verstaan. We zijn gemankeerd.
Gemankeerd in de publieke ruimte en in het openbaar vervoer: verplicht afstand houden, mondkapjes op. Gemankeerd in onze sociale contacten: niet aanraken, niet knuffelen. Gemankeerd in vakantietijd: ga héél zorgvuldig te werk, niet overal ben je welkom.
Voor mensen met een zwakke gezondheid blijft het isolement bestaan. Het virus is immers niet weg! Er blijven grote spanningen rondom (dreigende) werkeloosheid en een inzakkende economie.
Ook in de kerk ervaren we dat het nog lang niet ‘normaal’ is: we missen elkaar, we missen het samenzijn, de gemeenschap. Straks gaat de kerk weer open voor de zondagse diensten, maar alleen onder strikte voorwaarden. We zullen uit elkaar zitten, niet samen zingen, geen koffie na afloop.
Wij zijn dus gemankeerd, onze vrijheid is ingeperkt. God echter is niet gemankeerd, God is dezelfde. Ook al kunnen wij nu niet een gezamenlijke lofzang houden, zijn goedheid blijft bestaan! Ook al kunnen wij nu niet in grote groepen bij elkaar komen, zijn Geest heeft Hij ons geschonken! Ook al kunnen wij nu niet de gemeenschap beleven zoals we dat graag willen, Zijn liefde strekt zich onverminderd naar ons uit. Daarvoor kunnen we de Eeuwige danken en eren, nu met een gebaar, met een zachte stem, met een innerlijk lied.
De omstandigheden waarin we leven hebben we niet altijd in de hand – dat blijkt nu maar al te duidelijk. Maar we hebben wél onze eigen houding in de hand.
Ook al kunnen we niet samen zingen, we kunnen wel samen bidden, samen luisteren naar Gods woord, samen leren hoe Gods Geest ons op nieuwe wegen zet. Ook op afstand kunnen we elkaar bemoedigen om te blijven hopen en te blijven vertrouwen. Ook op afstand kunnen we zaadjes zaaien, van liefde en van vrede. We kunnen niet samen koffie drinken in de kerk, maar we kunnen wel een paar mensen uitnodigen voor de koffie in de tuin, of voor een kleine picknick op de dijk.
God gaat boven ons uit. Hij gaat boven onze beperkingen uit, boven onze eigen inzichten en gewoontes. Aan Hem mogen we ons toevertrouwen, ook in coronatijd. Door Hem mogen we ons laten leiden, ook al weten we niet waar we uitkomen.
Een Geest van vrijheid heeft Hij ons gegeven, dat vierden we met Pinksteren.
Daarom: ook al zijn we gemankeerd en voelen we ons beperkt en beknot, tóch zijn we vrije mensen.
ds Lia Davidse.

Hieronder volgen een aantal mededelingen
Kerkdiensten
In de maand juni gaan we door met het uitzenden van onlinekerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl – Gelderland – Rossum.
Als je op deze pagina bent gekomen, zie je rechts in beeld een knop “bekijk meer “. Als je daarop drukt dan krijg je de complete liturgie te zien met de teksten van de lezingen en van de liederen die gezongen worden. [Link]
In de loop van de zondag is de dienst ook te volgen op film. Deze film wordt gemaakt door André Versteeg. Zie hiervoor de facebookpagina [Link] van onze kerk, of bekijk onze website: www.2sg.nl.
Bij wijze van collecte kunt u een gift overmaken op de bank.
Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Tweestromengemeente.
Alvast hartelijk dank!

Vanaf 5 juli hopen we weer gezamenlijke kerkdiensten te houden.
In de volgende Nieuwsbrief kunt u lezen wat de precieze regels worden voor onze situatie. Zoals u weet vraagt de overheid dat wij een duidelijk protocol opstellen. De projectgroep ‘corona 2020’ is hier druk mee bezig. We weten nu al dat we ons moeten
voorbereiden op anderhalve meter afstand van elkaar, aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst, looproutes, hygiëne-maatregelen, geen gemeentezang, geen koffie na afloop.
Zoals het er nu uitziet, gaan we dit in onze beide kerkgebouwen proberen. Eind augustus zullen we evalueren.

Bezoekwerk
Ook in het bezoekwerk komt er wat meer ruimte. De komende tijd staan we weer open voor een bezoek bij u in huis of tuin. Op verzoek komen we naar u toe. Natuurlijk blijft het belangrijk om de bekende regels in acht te nemen. Geeft u vooral zelf aan wat u het
liefste wilt: telefonisch of fysiek contact. En bel ons gerust, ook wanneer u verlegen bent om een praatje!
Met hartelijke groet,
Bea Flierman (ouderling) tel. 06-46637597,
Trijnie Amsing (ouderling) tel. 06-54252324,
ds Arie de Boer tel. 06-23109242,
ds Lia Davidse tel. 0418-648962.

Geslaagd!
Op veel plaatsen hangt de vlag uit: een geslaagde in huis. We feliciteren alle
jongeren die geslaagd zijn. Het was dit jaar anders, geen echt eindexamen in een
grote zaal, geen examenfeesten, maar toch geslaagd! Veel geluk met de volgende stappen die jullie gaan zetten. En als je gezakt bent: verlies de moed niet, volgend jaar vast beter!

Nieuwsbrief
Omdat we vanaf juli weer kerkdiensten gaan houden, zal vanaf die tijd deze Nieuwsbrief weer stoppen. De uitgave die u nu leest, is dus de één na laatste.

Tot slot …
“Het bijzondere is dat we elke dag kunnen kiezen met welke houding we die dag ingaan. We kunnen ons verleden niet veranderen. We kunnen niet veranderen dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. We kunnen het onvermijdelijke niet veranderen. Het
enige wat we kunnen doen, is spelen op de enige snaar die we hebben, en dat is onze houding.”
Charles Swindoll

Nieuwsbrief nr 6, 30 mei 2020

Pinksteren! Feest waar Kerst en Pasen bij elkaar komen. Kerst: God kruipt in onze huid!
Pasen: Feest van bevrijding van de machten die ons knechten en klein houden!
Met Pasen wordt de weg voor ons vrijgemaakt om het nieuwe leven door de Geest te ontvangen: Pinksteren!
Pinksteren is het feest van de Geest en geboortefeest van de gemeente van Christus. Wat hebben wij dus veel te vieren!!
Het Pinksterfeest vindt 10 dagen na Hemelvaartsdag plaats op de 50e dag na Pasen. Prachtige getallen-symboliek in de bijbel. Die zondag, gewoonlijk de eerste dag van de volgende week, is op de Pinksterdag tegelijk de 8e dag van de afgelopen week.
Er moest blijkbaar nog een dag toegevoegd worden aan de week van 7 dagen. Je kunt het zo zeggen. Met de uitstorting van de heilige Geest breekt een nieuwe tijd aan.
God doet iets totaal nieuws.
‘Uitstorting’ doet denken aan een waterval! Stromen van levend water. Jezus (Joh 7, 37): Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in mij gelooft.

Op de Pinksterdag wordt het zicht- en merkbaar! Daarmee bedoel ik: De uitgestorte Geest van de Vader en van Jezus is net zo’n historische werkelijkheid als Kerst en Pasen, niet iets zweverigs! God ‘doet’ iets aan mensen! Er zit Geest-drift in en er is sprake van overvloedigheid in een diversiteit van allerlei gaven en bedieningen. Je kunt erop rekenen dat inspiratie zomaar uit je opwelt, als een nooit ophoudende bron van fris water.
Wij worden genodigd goed te kijken, te luisteren en te ervaren wat gebeurt en gezegd wordt op de Pinksterdag! Jezus’ volgelingen zijn zó dankbaar en blij. Zij dansen van vreugde en verstaan elkaar ondanks taalverschillen, op zich al een heel groot wonder! Petrus houdt frank en vrij midden in de samenleving een geweldige preek over zijn geliefde Heer! Weg is alle schroom en schaamte! Duizenden mensen komen tot geloof en loven de Heer om wat Hij doet in hun levens! De gemeente van Christus wordt geboren en die is zo ‘innemend’ dat zij ‘in de gunst’ staat bij het hele volk (Handelingen 2, 47) Stromen van levend water, een en al leven, fris, krachtig, overvloedig!
Het past bij christenen om een beetje prettig gestoord te zijn en te geloven in het onmogelijke, bijvoorbeeld in staat te zijn te vergeven en zelfs lief te hebben waar het tegenovergestelde begrijpelijker is. Zonder Gods Geest zijn wij nergens. Dan wordt het een dooie boel! Kijk, bid, ontvang Zijn Geest voor jezelf, voor de Tweestromengemeente, voor onze dorpen, voor de wereld!
God is niet veranderd!
Arie de Boer

Gebed
Wees ons genadig, ontferm U over ons!
Vergeef ons als wij Uw Geest bedroefden
Zonder het te beseffen geesteloos zijn geworden
Het vuur gedoofd zonder het te voelen
Doof en blind zonder er last van te hebben
Dat wij ons openstellen voor de zachte streling,
verkoelende wind van uw geest die uw nabijheid vergezelt
Schepper Geest vernieuw, blaas in ons nieuw leven
U komt het toe: ons hart plaats van aanbidding
voor U goed toeven en voor ieder op ons pad
Voeg uw gemeente samen tot een levend lichaam
Woonplaats van heil en zegen onder de mensen
Wees ons genadig, ontferm U over ons!
Arie de Boer

Hieronder volgen een aantal mededelingen:

Kerkdiensten
De komende periode zijn onze zondagse kerkdiensten te volgen via www.kerkdienstgemist.nl– Gelderland – Rossum.
Als je op deze pagina bent gekomen, zie je rechts in beeld een knop “bekijk meer “. Als je daarop drukt dan krijg je de complete liturgie te zien met de teksten van de lezingen en van de liederen die gezongen worden. [Link]
In de loop van de zondag is de dienst ook te volgen op film. Deze film wordt gemaakt door André Versteeg. Zie hiervoor de facebookpagina [Link] van onze kerk, of bekijk onze website: www.2sg.nl.

Vanuit praktische overwegingen worden de diensten allemaal vanuit het kerkgebouw in Rossum uitgezonden.
Bij wijze van collecte kunt u een gift overmaken op de bank.
Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Tweestromengemeente.
Alvast hartelijk dank!

Bericht van de diaconie
A. De diaconale collecte van Pinksteren is bestemd voor de christelijke hulporganisatie Tear. Zij hebben een coronanoodhulp-plan opgezet. Hiermee willen ze de allerarmsten in ontwikkelingslanden helpen die door het corona-virus worden getroffen. U moet hierbij o.a. denken aan landen als Bangladesh, Ethiopië, Haïti en India. Van harte
aanbevolen.
B. Collecte voor de Voedselbank Bommelerwaard.
Evenals in voorgaande jaren heeft het bestuur van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard ook voor dit jaar een zondag uitgeroepen tot Voedselbankzondag. Op die zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de Voedselbank Bommelerwaard.
Dit jaar is dat op zondag 7 juni a.s. Ook voor deze collecte vragen wij u om uw gift over te maken op de bankrekening van de diaconie:
NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente.
Traditioneel zamelen wij op die zondag ook houdbare producten in voor de Voedselbank. Dat willen we ook dit jaar doen. U kunt u producten afleveren in de Nieuwhof op vrijdagavond 5 juni a.s. van 18.30 tot 20.00 uur bij de Nieuwhof in Rossum. Uiteraard zullen we daarbij rekening houden met de anderhalvemeter-regels!
Bij voorbaat dank,
de diaconie

Toekomst kerkdiensten
In de komende maand bestuderen we de mogelijkheden om weer in onze kerkgebouwen op zondag bij elkaar te komen.
Wat gaan de versoepelingen van de corona-maatregelen concreet voor ons betekenen? Vanaf 1 juli is het toegestaan – mits de pandemie in onze omgeving onder controle blijft – om onder strikte voorwaarden kerkdiensten te houden met ten
hoogste 100 personen.
Nu al is duidelijk dat wij, gezien de 1,5 m regel, dat aantal zeker niet zullen halen.
Op dit moment wordt gemeentezang ten zeerste afgeraden.
Een aantal kerkenraads- en gemeenteleden vormen sinds kort de projectgroep ‘corona 2020’. Aan de hand van het protocol van de PKN (waarin o.a. gesproken wordt over hygiëne, verdeling van zitplaatsen, looproutes etc. ) stellen zij richtlijnen op voor de diensten in onze kerkgebouwen.
We zullen moeten wennen aan een nieuwe manier van samenkomen! Nog niet alles is helemaal uitgewerkt, maar nu al is het volgende duidelijk:
– ieder die een dienst wil bijwonen moet zich aanmelden 
– er lopen coördinatoren om plaatsen te wijzen en om de 1,5 m afstand te bewaken
– men kan waarschijnlijk niet op een vaste plaats zitten
– er zal geen gemeentezang zijn 
– er wordt na de dienst geen koffie gedronken
Dit vraagt behoorlijk wat van ons! Persoonlijk vind ik het niet kunnen zingen en het niet kunnen samenzijn na afloop het meest indringend.
Een kerkdienst zonder gemeentezang, het is voor protestanten nauwelijks denkbaar. Juist in het zingen beleven we vaak ons geloof.
Vanaf 5 juli willen we weer gaan kerken zowel in Rossum als in Heerewaarden.
De tussentijd willen we gebruiken om aan de veranderingen te kunnen wennen en om ons goed voor te bereiden.

Bezoekwerk
In deze periode zijn we nog steeds genoodzaakt zéér terughoudend te zijn in het bezoeken van gemeenteleden. Het corona-virus is onder ons en er is nog geen vaccin. Daarom zullen we als pastores en ouderlingen nog steeds vooral telefonische gesprekken voeren.
Alleen in crisissituaties maken we een uitzondering. Dan moeten we ons natuurlijk aan de afstand van anderhalve meter houden.
Een alternatieve mogelijkheid die ons veilig lijkt, is het voeren van een pastoraal gesprek in de Nieuwhof of in de Gaarde.
Wilt u ons laten weten als u hiervan gebruik zou willen maken?
Verder blijft het zo dat u ons gerust kunt bellen, ook wanneer u verlegen bent om een praatje! Schroomt u niet!
Met hartelijke groet,
Bea Flierman (ouderling) tel. 06-46637597,
Trijnie Amsing (ouderling) tel. 06-54252324,
ds Arie de Boer tel. 06-23109242,
ds Lia Davidse tel. 0418-648962.

Inspiratie
* Dank voor de vele en mooi gekleurde duiven die we mochten ontvangen voor de viering van het Pinksterfeest! Het is heel fijn dat zoveel mensen betrokken zijn. Pinksteren is bij uitstek een feest van verbonden zijn. Niet alleen met onze eigen gemeente, maar ook met mensen ver daarbuiten!
* Met een aantal kinderen hebben we afgelopen woensdag in de tuin aan de Maasdijk een Pinksterrap opgenomen. Het is een heel vrolijk en afwisselend filmpje geworden. ‘Gods Geest brengt liefde, vriendschap en vrede. Geef het door! Geef het door!’
Het filmpje zit achter de dienst van 31 mei vanaf 45 min 50 sec. [Link]

* Van Nelleke Wisse kregen we twee gedichten uit een de bundel ‘Dichter’ van uitgeverij Plint m.b.t. coronatijd:
Hoop
Hoewel soms even
niet meer in de buurt
gaat hoop gewoon
zijn eigen gang.
Ondanks of iets
wel of niet
en nog steeds
een beetje bang,
priemt uit een hoekje
van de horizon
al een straaltje licht.
(Theo Olthuis)

Spoor
Misschien moeten we nu
eindelijk een voorbeeld nemen
aan jou, beste slak, hoe jij
miljoenen jaren de tijd nam
om het perfecte huis te bouwen,
waarin je altijd thuis bent: vrij.
In alle stilte en vroegte, wanneer
de wereld lawaaiend van start gaat,
begeef jij je langzaam in het licht
en het onbeschreven tuinpad op.
Je laat een glinsterend spoor achter:
een eenvoudig, hoopvol bericht.
(Bas Rompa)

* nieuwe inspiratie voor de volgende Nieuwsbrief blijft welkom!
Wat wilt u met ons delen? Wat helpt u om moed te houden?
Wat geeft u energie?
Stuur uw gedachte/ gedicht/ ervaring naar
cadavidse@hetnet.nl of naar t.kieffer@kpnmail.nl (Trijnie Amsing).

Tot slot …
We leven in moeilijke tijden. In de kerk hebben we met grote veranderingen en beperkingen te maken, buiten de kerk speelt dat nog veel meer. Dan denk ik aan de gevolgen die we merken in de economie, in Europa, aan mensen die hun inkomen verliezen, aan mensen voor wie de toekomst ongewis is, ook aan mensen in tehuizen, die afhankelijk zijn van anderen en nauwelijks familie kunnen ontmoeten.
Wereldwijd maakt het corona-virus vele slachtoffers en zijn er grote gevolgen die we langdurig zullen merken.
Des te meer komt het erop aan dat wij elkaar vasthouden, dat we solidair zijn, dat de sterken een stapje terug doen, opdat de zwakken een stapje vooruit komen. Des te meer hebben we Gods Geest nodig die ons daartoe kracht geeft en bemoedigt:

Wat er later ook zal komen,
Adem van God zal blijven stromen.
Durf te hopen, deel je leven,
Vertrouw op kracht die Hij wil geven.
Gods Geest brengt liefde, vriendschap en vrede.
Geef het door! Geef het door!

Nieuwsbrief nr 5, 16 mei 2020

Ons lichaam tempel van de Geest
De wereld staat vol prachtige kerken en tempels, bedoeld als plaats van lofzang en aanbidding. Echter ten onrechte (!)wordt een kerk ook wel ‘huis van God’ genoemd. Paulus schrijft aan de Korinthiërs niet over een gebouw (1Kor 6, 19):
Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest die in u woont . Het mooiste ter wereld is dus datgene wat het dichtste bij mij is, namelijk mijn lichaam, door God gemaakt.
Alle relaties in dit leven, alle vreugde en pijn gaan uit van lichamen en dank zij ons lichaam. Weet je niet, schrijft Paulus, dat ons lichaam is bedoeld om God mee te eren en dienen, tempel van de heilige Geest! Natuurlijk niet om te misbruiken
voor andere doeleinden. Dan wijkt de Geest (Efeziërs 4, 30) en daar krijg je lege mensen van en dat is veel en veel erger nogdan lege kerken. Paulus schrijft over ‘de Geest bedroeven’. Dat gaat gewoon over ‘alledaagse zonden’ als liegen, stelen, vuil
taalgebruik, boosheid en roddel. God is wel eerder en meer verdrietig dan wij mensen. Ik denk dat wij zijn aan heel veel dingen al zo zijn gewend dat we het niet meer door  hebben hoe armoedig, leeg en vreugdeloos ons leven ervan is geworden. Vreugdeloos! Op de Pinksterdag (Handelingen2) gaan de vrienden van Jezus niet naar de meubelboulevard. Zij zijn vanwege de opdracht van de Heer op de 50e dag na Pasen
vol verwachting bij elkaar. Dan is daar die heilige en hevige windvlaag en mensen worden in vuur en vlam gezet en ondanks grote taalverschillen verstaan mensen uit
verschillende landen elkaar! Het is de heilige Geest die al die mensen , al die ‘lichamen’ tot een eenheid smeedt. Zij staan te jubelen en dansen van vreugde!! En wat daar allemaal uit voorkomt. Lees maar in Handelingen 2 en verder, nooit over ‘de kerk’, maar altijd over mensen, lichamen en in hén het werk van de heilige Geest!!
Wat verlang ik daar toch naar! Overal merkbaar die heilige windvlaag als op die eerste Pinksterdag!

Arie de Boer

Hieronder volgen een aantal mededelingen

Collecte aankondiging.
De diaconie is benaderd door Tear (een christelijke hulporganisatie, die we o.a. kennen van Nacht Zonder Dak). Zij hebben een coronanoodhulp-plan opgezet. Hiermee willen ze de allerarmsten in ontwikkelingslanden helpen die door het corona-virus worden getroffen. U moet hierbij o.a. denken aan landen als Bangladesh, Ethiopië, Haïti en India.
De diaconie stelt € 450,00 ter beschikking aan Tear voor dit plan.
Wij hebben voor dit doel gecollecteerd op zondag 10 mei. Op 1e Pinksterdag 31 mei zullen we dit herhalen. Met collecteren bedoelen we natuurlijk te zeggen: wilt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening!!
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens de diaconie,
Gerrit Amsing.

Inspiratie
In de vorige Nieuwsbrief vroegen we u om inspirerende gedachten/ verhalen/ gedichten. Juist in deze tijd kan het heel welkom zijn om elkaar te bemoedigen.
Er kwam een creatieve verwerking binnen van ds Wim de Koeijer naar aanleiding van
de online kerkdienst van 26 april over de wonderbare visvangst, Johannes 21.

Opnieuw een Paasverhaal:
van Nacht naar Morgen. Juist de tekeningen en begeleidende tekst maken dat je er een hele poos naar blijft kijken en erover na gaat denken. Misschien komen er nog meer tekeningen of teksten binnen. Dan maken we er een collage van!
Wat wilt u met ons delen? Wat helpt u om moed te houden? Wat geeft u energie?
Stuur uw gedachte/ gedicht/ ervaring naar
cadavidse@hetnet.nl of naar t.kieffer@kpnmail.nl (Trijnie Amsing).

Tot slot …

We leven toe naar het feest van Pinksteren. Het feest waarop we vieren dat niet alleen Jezus is opgestaan, maar dat ook zijn vrienden en zijn volgelingen zijn opgestaan. Mensen zijn verwonderd en blij. Als een lopend vuurtje gaat het de stad door. Laten ook wij ons mee laten nemen door Gods Geest.

Geef het door!

Gods Geest brengt liefde, vriendschap en vrede.
Geef het door! Geef het door!
Wat er later ook zal komen,
Adem van God zal blijven stromen.
Durf te hopen, deel je leven,
Vertrouw op kracht die Hij wil geven.
Gods Geest brengt liefde, vriendschap en vrede.
Geef het door! Geef het door!

Dit is een duif, teken van Gods Geest.
De uitnodiging is: Kleur deze duif en knip hem uit. U mag hem ook groter kopiëren, of meerdere exemplaren kopiëren, kleuren en uitknippen.
Stuur vóór 29 mei uw duif of duiven naar Lia Davidse, Kerkplein 2, Rossum of naar één van de ouderlingen.
Met Pinksteren hangen we al onze duiven op in de kerk.
Geef het door!

Nieuwsbrief nr 4, 30 april 2020

Ballingschap
We leven in een tijd van crisis. Mensen zijn getroffen door het corona-virus en het risico op besmetting blijft groot. Een aantal sectoren binnen de maatschappij wordt heel intensief belast. We moeten leven met ernstige beperkingen en we ondervinden de ontregelende gevolgen daarvan. …
Ook in de bijbel komen we crises tegen. Sommige mensen raken in een persoonlijke crisis:
Jozef bijvoorbeeld wordt weggevoerd naar Egypte, Jona belandt in de buik van een vis. Het volk Israël maakt crises door wanneer er oorlogen zijn of droogtes. Een grote crisis was de ballingschap.
In het jaar 587 vóór Christus werd Jeruzalem veroverd door koning Nebukadnezar. Daarop volgde de Babylonische ballingschap. Het volk werd weggevoerd naar Babel. Vooral leidinggevende mensen werden meegenomen. Op die manier hield men de achterblijvers in Kanaän onder controle.
De ballingschap betekende een groot verlies. Israël verloor de eigen autonomie. Het land was niet langer een zelfstandige natie. De tempel was verwoest. Alle gebruiken en rituelen werden niet meer uitgevoerd. Priesters en Levieten raakten hun functies kwijt. Offers werden niet meer gebracht. Door dit alles werd het geloof van de Israëlieten danig op de proef gesteld.
Gods naam werd onteerd en ontluisterd. Waar kan Hij wonen als zijn plaats in Jeruzalem is verdwenen en als zijn volk is weggevoerd?
Maar in Babel ontstond ook een nieuw begin. In het diepste duister bleef men de Naam van God aanroepen, nu als een heftige noodkreet: ‘Red ons! Help ons! Dit roepen tot God werd het begin van bevrijding. Vanuit de diepte van wanhoop en verdriet ervoer men nieuwe kracht en nieuw vertrouwen: ook in de vreemde is God nabij!  Hij is zoals zijn naam zegt: ‘Ik-ben-erbij’.
Na verloop van tijd realiseerde men zich dat er een nieuwe geloofscultuur was gegroeid. In een vreemd land was men aangewezen op elkaar. Rangen en standen vielen weg. Niet meer de diensten en offers in de tempel stonden centraal, maar de gemeenschap was de plek waarbinnen met bad en zong. In die gemeenschap van gelovigen vertelden men de oude verhalen en ontdekte men opnieuw de waarde daarvan. Zo ontstond de Tora. Vanaf die tijd richtte men zich erop om zich deze woorden van God eigen te maken.
Een proces van afbraak leidde uiteindelijk tot een nieuwe wedergeboorte. Tot op vandaag is de Tora en de gemeenschap daar omheen van grote betekenis voor het joodse volk.
Crisis biedt naast vele zorgen, pijn en verlies ook een kans. Een kans om los te laten wat niet van wezenlijk belang is en een kans om te groeien in geloven, hopen en liefhebben.
ds Lia Davidse.

Hieronder volgen een aantal mededelingen

Gesprekskringen
Op 11 en 18 mei zouden de gesprekskringen bij elkaar komen. Dit kan nu niet doorgaan.
Daarom gaan we elkaar telefonisch benaderen. Trijnie Amsing, Gerda de Groot, Riekie van Drunen, Neeltje Jonkerman en Lia Davidse nemen het voortouw. Zij zullen u op één van deze middagen opbellen. Als u gebeld wordt, vragen we u om op uw beurt iemand anders op te bellen. Zo ontstaan er een aantal telefooncirkels en hebben we toch contact met elkaar.

Tot slot …
We weten niet hoelang deze corona-tijd gaat duren. We moeten leven met onzekerheden.
Laten we daarom blijven omzien naar elkaar en laten we blijven vertrouwen. We mogen
immers weten dat we allen gedragen worden door onze hemelse Vader. Als een herder zal Hij ons leiden en hoeden.
We leven in de Paastijd. De vierde zondag in deze periode wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd. Sytze de Vries schreef hierbij het volgende gebed:

Zondag van de goede herder
Gij, Stem
die ons roept
en terecht brengt
als een herder,
Gij, tegenstem
die ons weerspreekt
en terecht wijst
als een góede herder,
laat ook vandaag
van U horen
in ons midden
in onze kring.
Beweeg ons ook nu
tot nieuwe wegen
met Uw Messias mee.
Hij, de afglans
van wie Gij zijt.
Hij zoon van David,
onze hoeder.
(Uit: Bij gelegenheid (1). Gebedsteksten van week tot week, van feest tot feest)

Nieuwsbrief 3, Tweestromengemeente, 16 april 2020

“HEB JE MIJ LIEF?”
Enkele dagen na Pasen lezen we in het evangelie van Johannes (21) over een bijzondere
ontmoeting van de Opgestane met zijn vrienden. Ontredderd als ze waren wisten ze niets anders te bedenken dan maar weer te gaan vissen, helaas zonder resultaat.
Toen was daar een man die hen vanaf het strand toeriep, het net over de andere boeg te gooien. Het resultaat blijkt overweldigend! Aan land gekomen met een net vol vis
ontmoeten zij Jezus op het strand. Ze eten in verstilde sfeer met elkaar, niemand durft iets te zeggen. Dan is er die vraag van Jezus aan Simon Petrus: “Heb je mij lief Petrus, meer dan de anderen hier”? Na zijn verraad is deze vraag voor Petrus te hoog gegrepen. Voorzichtig antwoord hij: “U weet dat ik van u houd”. De woordkeuze van Petrus is veelzeggend.
Hij gebruikt het woord Fileoo (Grieks). Dit woord staat dichterbij ‘vriendschap’ (fileoo) dan het woord wat Jezus gebruikt, ‘Agape’, waarmee liefde wordt bedoeld. Wanneer Jezus Petrus voor de derde keer vraagt: “Houd je van mij?” neemt Hij de woordkeuze van Petrus over. Waren wij van Petrus niet die (te) grote woorden gewend? Woorden die hij niet waar heeft kunnen maken? Na deze zeer pijnlijke les, met gegroeide zelfkennis is Petrus nu pas rijp voor zijn roeping: “Weid mijn schapen!”.
Heeft Petrus zijn relatie met de Heer drie keer totaal ontkend, nu is het Jezus zelf, die als kundige therapeut, hem in drie stappen volledig herstelt.
Die bijzondere vraag aan Petrus is ook voor ons bestemd. Het antwoord van Petrus op deze vraag, als gerijpt mens, zal uiteindelijk leiden tot zijn dood als gevolg van zijn geleefde liefde.
En wij? Natuurlijk weten we dat ons antwoord niet ligt in ‘ga je naar de kerk’ of ‘doe iets
voor de kerk’. Petrus maakt in zijn herstel 3 stappen: van totale afbraak na verraad, via
rijping naar de aanvaarding van zijn roeping. Daarin is hij inspiratie voor ons die tasten en zoeken naar ‘waar willen wij werkelijk voor gaan’, om te komen tot een antwoord op die vraag: “HEB JE MIJ LIEF”.

Arie de Boer

Hieronder volgen een aantal mededelingen

Kerkdiensten
19 en 26 april gaat ds Lia Davidse voor. De diensten staan in het teken van Pasen. Als
opgewekte mensen mogen wij leven, ook nu we door deze crisis door elkaar worden geschud.
We laten ons inspireren door teksten uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20 en 21.
Wanneer u geld wilt geven voor de collectes kunt u dit bedrag overmaken op het
bankrekening nummer van de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18. Bij voorbaat hartelijk dank!

Facebook
Op de Facebook pagina van de kerk [Link] vindt u o.a. foto’s van de Palmpaasstokken die zijn binnengekomen en enkele indrukken van de diensten in de Stille Week. Tevens een paar foto’s van André Versteeg tijdens de opname van de film van Paasmorgen.

Diensten in de Stille Week
Ieder jaar is het weer heel mooi om te beleven hoe in de Stille Week de omslag plaatsvindt van het duister van lijden en verraad naar het licht van genade en opstanding. Wij mogen iedere dag putten uit het vertrouwen dat Gods licht sterker is dan de dood. Of anders gezegd:
dat liefde sterker is dan haat, dat goedheid sterker is dan slechtheid.
Een aantal tekenen herinneren ons daaraan:
Nieuwe Paaskaars
In de Paasnacht is de nieuwe Paaskaars binnengebracht.
We zien een groot groen kruis, dat herinnert aan Jezus’ overgave en sterven. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Op de voorgrond, onderaan het kruis straalt een gouden zon, teken van Gods licht waardoor wij allen mogen leven. Op de achtergrond staat de regenboog.
Volgens Genesis 9,12 het teken van het verbond tussen God en alle levende wezens.
Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen God en mensen.

Paasvlaggen
Op Paasmorgen zijn op onze kerkgebouwen de paasvlaggen gehesen. Het open graf vertelt van het geheimenis van leven door de dood heen. De korenaar verwijst naar Jezus’ woorden uit Johannes 12:24: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij zelf alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht’.
De weg door pijn en lijden is niet vergeefs. God maakt een nieuw begin.

Klokken van troost en hoop
Gedurende de coronatijd blijven we volhouden om iedere woensdagavond vanuit onze
kerktorens de klokken te luiden. Als bemoediging aan de inwoners van onze dorpen en als teken dat we elkaar vast willen houden. Iedereen kan meedoen door b.v. voor het raam een kaarsje te branden of een bloembol te laten groeien.

Nieuwe mogelijkheden
Nu we elkaar als gemeente niet langs de fysieke weg kunnen ontmoeten, gaan ook wij meer gebruik maken van andere mogelijkheden. Zo hebben we als moderamen van de kerkenraad regelmatig een telefonische vergadering. De gesprekskring ‘de Verdieping’ sprak en zag elkaar via de digitale weg. Ook u probeert misschien wel andere mogelijkheden uit. Skypen, Facetimen, beeldbellen, Whattsapp enzovoorts. Juist nu wij beperkingen ervaren, komen er nieuwe mogelijkheden in beeld!

Bereikbaar per e-mail
We willen een lijst aanleggen van e-mailadressen van onze gemeenteleden. Zo kunnen we elkaar makkelijk bereiken met belangrijke informatie. Doet u mee? Geef dan uw emailadres op aan Annie van Meurs.
N.B. in de vorige Nieuwsbrief stond een verkeerd emailadres aangegeven. Excuus!
Het juiste adres is koos.van.meurs@kpnplanet.nl

Deze nieuwsbrief
Voor de derde keer vindt u deze nieuwsbrief op de mat. Er zit een heel team van vrijwilligers achter om dit mogelijk te maken. Alle mensen die hier bij betrokken zijn willen we daarom van harte bedanken!

Tot slot …
Tot slot willen we elkaar moed en gezondheid, humor en creativiteit toewensen. Denkt u alvast mee hoe wij straks op anderhalve meter afstand van elkaar gemeente kunnen zijn?
Voor nu mogen we weten: ook al leven wij op afstand van elkaar, door het geheimenis van Pasen zijn wij met elkaar verbonden.

Paaslied in coronatijd

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.
Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,

toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.
Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!
In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.
Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

tekst ‘This Easter celebration’ 2020, geschreven door Carolyn Winfrey Gillette.
vertaald door Gert Landman in april 2020, te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657 of evt. ‘De ware kerk des Heren’ Lied 968

Nieuwsbrief 2, Tweestromengemeente, 2 april 2020

Stille Week en Corona
Ps 23 – ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij’.
Dit is een bekende zin uit het boek van de Psalmen, Psalm 23, 4. Je proeft vertrouwen.
Zelfs al moet de dichter moeilijke tijden doormaken, Gods nabijheid is een steun voor hem. Hij weet zich geborgen en gesterkt, hoe zijn weg ook zal gaan.
De dagen en weken waarin we leven lijken op dat dal van diepe duisternis. We weten niet hoe lang de Corona-crisis zal duren. We moeten zeker nog vier weken binnen blijven. We horen van veel mensen die ernstig ziek worden, van velen die sterven. Ondertussen wordt de samenleving steeds meer ontwricht. Voor velen is het een beangstigende en onzekere tijd.
We leven ook in de tijd van Pasen. De Stille Week begint aanstaande zondag. We gedenken het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. Zijn weg ging ook door een donker dal. Hij kende angst en eenzaamheid. De dood stond hem te wachten. Ondanks dat koos hij ervoor om die weg te gaan. Omdat hij geloofde dat God hem daartoe riep.
Ik blijf dat heel indrukwekkend vinden: mensen die ondanks het leed dat hen te wachten staat, toch ervoor kiezen om solidair te blijven, om trouw te blijven aan hun roeping. Wat brengt hen daartoe? Zie  b.v. pater Frans van der Lugt in Syrië of Etty Hillesum en Dietrich Bonhoeffer in de Tweede Wereldoorlog.
Jezus kiest bewust de weg van het lijden. Niet om de held of de martelaar uit te hangen, maar omdat hij ervan overtuigd is, dat dát de weg is die naar het leven voert, de weg van liefde en van verzoening met alle mensen. De weg die God hem wijst.
Het is een weg door een zeer donker dal, met nauwelijks uitzicht, met gevaar en vernedering.
Alles wat houvast kon geven, moest hij opgeven. Toch gaat Jezus die weg. Toch is er
vertrouwen.
Vóór zijn gevangenneming viert Jezus met zijn discipelen het feest van de Uittocht uit
Egypte. Het feest van Gods trouw, dóór de diepten heen. Zoals God eens zijn volk uitleidde uit de slavernij, zo zal Hij er ook voor Jezus zijn en hem leiden op zijn pad. ‘Ik ben erbij’.
Deze belofte geldt altijd, zelfs al ga je door een zeer donker dal.
Het is een soort ‘sterven’ wat wij nu meemaken. Onze vrijheid is ingeperkt. Onze sociale
contacten staan op een laag pitje. Onze plannen gaan niet door. Voor sommige mensen gaat het loslaten nog veel verder: geliefden verliezen, je eigen leven verliezen.
Een dal van diepe duisternis ….
.. en toch mogen we vertrouwen houden. ‘Ik ben erbij’ is immers Gods belofte. ‘Ik leid je naar een nieuw bestaan’.
Wij mogen Pasen vieren. Het is voor ons als gemeente van Christus juist onze opdracht om Pasen te vieren. Als gemeente zijn wij dragers van hoop. Juist ook nu in deze moeilijke weken.
Voor wie zich keert tot God is er altijd hoop. Vaak moeten we eerst ‘sterven’ om dat te zien.
Vaak moeten we eerste onze eigengereidheid willen erkennen en loslaten en ons gedrag veranderen.

Onze diepste hoop en onze diepste zekerheid ligt niet in menselijke kracht, maar ligt in
verbondenheid met God. Afgepeld tot die kern, mogen we dat steeds meer gaan zien en gaan ervaren: Het is God zelf die ons het leven schenkt, iedere dag, ieder moment. Zelfs al gaat onze weg door een donker dal.
Wij mogen Pasen vieren omdat ons bestaan in Gods handen is, omdat zijn liefde en genade naar ons uitgaan. Wij mogen Pasen vieren. Jezus wordt opgewekt, alles wordt nieuw! Ook wijzelf mogen met nieuwe ogen gaan kijken.
Laten we blijven hopen, geloven en liefhebben. En laten we blijven zingen van Gods trouw en van het wonder van zijn nabijheid. De Heer is opgestaan! Halleluja!
Een hartelijke groet,
                            ds Lia Davidse.

 

Hieronder volgen een aantal praktische mededelingen:
Kerkdiensten:
Vanaf donderdagavond 9 april kunt u een aantal van onze kerkdiensten beluisteren via
kerkdienstgemist.nl. De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zullen we houden samen met de Protestantse gemeente van Kerkdriel. Hierbij kunnen geen kerkgangers aanwezig zijn. Voorgangers zijn ds. Maria Baan en ds. Lia Davidse, organist is Dirk Kool.
NB de diensten hebben plaats in de protestantse kerk van Kerkdriel. Wij volgen de
liturgie van de Tweestromengemeente.   
9 april, Witte Donderdag, 19.30 uur (link)
10 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur (link)
11 april, Paaswake, 20.30 uur (link)
Pasen
12 april, Eerste Paasdag, 10.00 uur, dienst vanuit de kerk in Rossum. (link)  Ook deze dienst is zonder kerkgangers. Voorganger is ds Lia Davidse. Voorganger en ouderling verzorgen de evangelielezing, overweging en gebeden. Annet Vervoort en Maurice Hamilton verzorgen de muziek.                Toevoeging: de video opname kunt u hier terugvinden: [Link]

Activiteiten op coronacontacten.nl (link)
Deze website is een fijn oecumenisch initiatief voor de Bommelerwaard in deze crisistijd, waar u van harte wordt uitgenodigd om rond te kijken.
Zo is er onder het kopje ‘Gebed’ een podcast te volgen van diverse voorgangers in de Bommelerwaard.

Kerkdiensten op coronacontacten:
Volg deze (link) en selecteer de gewenste kerk.